Forside / Halal & Haram / Politik & samfund / Er det tilladt at stemme til folketingsvalget?
stemme

Er det tilladt at stemme til folketingsvalget?

Politik & samfund
Spørgsmål

Er det tilladt at stemme til folketingsvalget?


Svar

Det er tilladt at stemme. Ved at stemme udfører man sin islamiske pligt om at bevidne og forsøge at ændre samfundet til det bedre.

Adskillige lærde anser det ligefrem for at være en islamisk pligt at stemme, og dermed tage del i ansvaret for at ændre samfundet til det bedre.

At stemme er ikke en tilkendegivelse af, at man ikke stiller sig tilfreds med Islam som sin religion eller sætter noget andet højere end Islam.

Man frafalder ikke Islam eller begår nogen form for kufr, shirk eller anden uislamisk handling ved at stemme.

At stemme betyder udelukkende, at man peger på den kandidat eller det parti, men selv mener vil tjene samfundet bedst igennem Folketinget.

Beviser på at det er tilladt at stemme

Når man stemmer, så svarer det I praksis til, at man siger: “Jeg bevidner, at ud af de opstillede muligheder, så vil kandidat / parti X tjene samfundet bedst i Folketinget”.

At stemme er dermed at bevidne, hvem af de opstillede kandidater eller partier, man mener, vil tjene samfundet bedst.

I en hadith opfordrer Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med Ham) til, at man bevidner:

Den bedste til at bevidne er den, der giver sin bevidnelse før han bliver spurgt.Sahih Muslim.1

Det understreges også i Koranen, at det er vigtigt, at man ikke afviser at være med til at bevidne:

Bevidnere afviser ikke, når de kaldes.Surat al-Baqara, kapitel 2, vers 282

Skjul ikke bevidnelse. Den der skjuler den har sandelig et hjerte fyldt med synd.Surat al-Baqara, kapitel 2, vers 283

Med andre ord, så kalder Allah os til at bevidne, når der er brug for det, og at det er en synd at holde det tilbage.

Når der udskrives valg, så opfordres vi til at bevidne, hvilke af kandidaterne, der er bedst egnede. Og som det fremgår i ovenstående koranvers, så er det noget vi ikke skal afvise at gøre.

Vigtigheden af at bevidne understreges yderligere af Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med Ham):

Den der kaldes til at bevidne, men ikke gør det, han er som en person, der har bevidnet med en løgn.Mujam al-Awsat2

Dvs. hvis man med vilje holder sig fra at bevidne, så svarer det til at bevidne med en løgn, hvilket er en af de absolut største synder i Islam.

Dette er blandt andet er nævnt i Koranen:

Hold jer fra falsk tale.Surat al-Hajj, kapitel 22, vers 30

Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med Ham) nævner det også som en af de største synder. Det er f.eks. berettet fra Abu Bakras far, at Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med Ham) sagde:

De værste af de store synder er at lave shirk med Allah, være ulydig over ens forældre og bevidne med en løgn. Abu Bakras far sagde: Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med Ham) blev ved med at gentage det sidste (bevidne med en løgn), indtil vi ønskede, at Han skulle stoppe med at sige det.Sahih Bukhari3

At Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med Ham) nævner ‘at bevidne med en løgn’ blandt de største synder, hvor han vælger at gentage netop kun den del, er en klar understregning af, at det er en stor og alvorlig synd.

Den alvorlige synd understreges yderligere af Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med Ham) i en tale, hvor Han sagde:

At bevidne med en løgn er som at lave shirk med Allah.Jami Tirmidhi4

For når man laver shirk (sætter partnere ved Allahs side), så bevidner man med en løgn, for det passer ikke, at Allah har partnere. Det samme er tilfældet, når man bevidner med en løgn med hensyn til mennesker, for det man siger passer simpelthen ikke.

De forudgående koranvers og hadith viser:

 • At stemme er et udtryk for at bevidne
 • Det er en islamisk forpligtigelse at bevidne
 • At holde sig fra at bevidne svarer til at bevidne med en løgn
 • At bevidne med en løgn er en af største synder i Islam

Baseret på dette gælder, at hvis man bevidst undlader at stemme, så svarer det til, at man bevidner med en løgn, hvilket set i lyset af ovenstående tekster kan betragtes som en alvorlig synd.

Ansvaret for at påbyde det gode og forbyde det onde

Et af de fundamentale islamiske forpligtigelser er, at man påbyder det gode og forbyder det onde.

Dette nævnes f.eks. i Koranen:

I er det bedste folk (umma), der er frembragt for menneskeheden. I påbyder det gode og forbyder det onde, og I tror på Allah.Surat Ale-Imran, kapitel 3, vers 110

Den måde man bør påbyde det gode og forbyde det onde, er i forhold til de muligheder man rent faktisk har for at gøre det.

Dette er noget Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med Ham) har nævnt i en hadith:

Den der ser noget forkert, lad ham da stoppe det med sin hånd. Hvis han ikke kan, så med sit ord. Hvis han ikke kan, så i sit hjerte, hvilket er den svageste tro.Jami Tirmidhi5

Ved at stemme er man netop med til at stoppe noget forkert med sit ord.

Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med Ham) har tydeligt advaret os i forskellige hadith om, at Allah ligefrem vil give os prøvelser, hvis vi ikke lever op til vores ansvar om at prøve at stoppe forkerte ting, og prøve at ændre det til det bedre.

Det er f.eks. berettet, at Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med Ham) har sagt:

Hvis folk ser en uretfærdig person uden at stoppe ham, så vil Allahs straf ikke være fjern for dem.Sunan Abu Dawud6

Dem der lever blandt et folk, hvor der begås synder, og de ændrer det ikke, selvom de er i stand til at ændre det, dem vil Allah give en straf inden de dør.Sunan Abu Dawud7

Den der oplever en muslim blive ydmyget, og ikke hjælper ham, selvom han er i stand til at hjælpe, ham vil Allah ydmyge foran alle på Dommedagen.Musnad Ahmad8

Ved at stemme har vi netop mulighed for at ændre på uretfærdighed og forhindre en ydmygelse af Islam og muslimer.

Hvis vi bevidst undlader at stemme, er der ligefrem en risiko for, at Allahs straf og prøvelser vil rammes os, fordi vi med vores passivitet er med til at opretholde eller forværre en eksisterende uretfærdighed.

Selvsamme passivitet kan endda være skyld i, at en decideret islamfjendsk agenda vinder indpas, hviklket vil medføre en ydmygelse af Islam og muslimer.

Realiteten af Folketinget og dets lovgivning

For tydeligere at kunne forstå, hvorfor det er tilladt at stemme, er det vigtigt, at man indser, at der er forskel på:

 • Hvad demokratiet som styresystem i sig selv indebærer
 • Hvad ens stemme resulterer i
 • Hvilke love der vedtages i Folketinget
 • Hvem der bærer ansvaret for at vedtage love

Derudover er det vigtigt, at man forstår, at folketingsvalget, styresystemet og arbejdet i Folketinget er forskellige processer.

Der er en begrænset liste af opstillede folketingskandidater og partier, der kan stemmes på, og det er udelukkende disse, man kan stemme på. Selvom man måske selv kunne tænke sig noget bestemt, så har man kun de opstillede kandidater og partier at stemme på.

Folketinget vælges ud fra, hvordan den stemmeberettigede del af befolkningen stemmer, hvor dem der modtager flest stemmer kommer i folketinget.

Den stemmeberettigede del af befolkningen er enhver, der er fyldt 18 år med dansk statsborgerskab, uanset køn, etnicitet og religiøst tilhørsforhold.

Der er ingen stemmetvang, og enhver stemmeberettiget kan frit vælge, om han ønsker at stemme eller ej.

Afhængig af antallet af modtagne stemmer vil nogle af de opstillede kandidater eller partier komme i folketinget, mens andre ikke vil.

De valgte folketingsmedlemmer sammensætter en regering, der ikke har et flertal imod sig i blandt folketingsmedlemmerne (negativ parlamentarisme)

Love vedtages ved, at der ikke er et flertal imod dem i blandt folketingsmedlemmerne.

Der er intet krav om at bestemte love skal vedtages, afskaffes eller ændres. Det står folketingspolitikerne frit til at handle som de ønsker i folketinget.

Ud fra den måde det demokratiske system fungerer på i Danmark, kan man udlede at:

Ens stemme har direkte indflydelse på Folketingets sammensætning.

At blive folketingsmedlem er et direkte resultat af de stemmer et parti eller en folketingskandidat personligt får.

Som stemmeberettiget har man indflydelse på valgresultatet, uanset om man stemmer eller ej.

En folketingskandidat kommer i Folketinget på basis af dem der valgte at stemme, uanset om han reelt har et flertal bag sig blandt dem der rent faktisk er stemmeberettigede.Passivitet kan dermed bringe nogle kandidater i Folketinget, som ellers ikke ville have været der, hvis alle stemmeberettigede havde stemt.

Ens stemme har ikke direkte indflydelse på arbejdet i Folketinget og de love, der vedtages.

Ethvert folketingsmedlem stemmer selv for eller imod et givent lovforslag. Det er muligt, at et folketingsmedlem vil følge partiets linje, men han er på ingen måde bundet til at handle på en bestemt måde.

Hverken Folketinget, partiet eller befolkningen kan tvinge et folketingsmedlem til at gå ind for eller imod et givent lovforslag.

Et folketingsmedlem kan bryde sine valgløfter og vedtage love, han ellers havde lovet ikke at ville vedtage. Det er helt og holdent hans egen afgørelse, og ens stemme på folketingsmedlemmet eller partiet har intet at skulle sige i den sammenhæng.

Ens stemme garanterer intet resultat.

Det ikke sikkert, at den kandidat eller det parti man stemmer på ender med at blive repræsenteret i Folketinget. Og hvis den kandidat eller parti er repræsenteret i Folketinget, så er det alt, hvad ens stemme har gjort.

Når man stemmer, vedtager man ikke en eneste lov.

En stemme giver kun mulighed for at få indflydelse på Folketingets sammensætning. Herefter er det ethvert folketingsmedlems ansvar, hvad han eller hun stemmer for og imod. Ethvert folketingsmedlem kan løbe fra sine løfter, skifte parti eller på anden vis arbejde for det han har lyst til, når han først er kommet i Folketinget.

Demokratiet indebærer i sig selv ikke, at der vedtages love, der går imod Islam.

Hvorvidt der vedtages en lov, der er i overensstemmelse med Islam eller ej er udelukkende afhængigt af, hvad flertallet af folketingsmedlemmerne stemmer for/imod. Demokratiet som styreform har ingen indbygget mekanisme, der tilsigter at modarbejde Islam eller muslimer.

Ikke-muslimer har ikke pligt til at følge de islamiske regler.

Et ikke-muslimsk flertal i Folketinget har dermed ikke pligt til at vedtage eller følge love, der er i overensstemmelse med Islam.

 

Ovenstående er en kort opsummering, af nogle af de vigtigste ting, man bør have komplet klarhed over.

Forstår man tydeligt ovenstående, vil man også bedre kunne forstå, hvorfor det er tilladt at stemme.

 

Og Allah ved bedst,

Waseem Hussain.

 

Kilde

Taqi Usmani, Fiqhi Maqalat

 1. Hadithen er sahih.
  ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها []
 2. Hadithen er berettet med aktiv form i Targhib wa Tarhib og både Mundhiri og Haithami skriver, at hadithens beretningskæde består af en berettet, der er forskellige holdning er til, om han er troværdig eller ikke.
  من كتم شهادة اذا دعي اليها كان كمن شهد بالزور []
 3. Hadithen er sahih.
  أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وشهادة الزور – ثلاثا – أو قول الزور ) . فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت []
 4. Tirmidhi skriver, at hadithen er gharib.
  يا أيها الناس عدلت شهادة الزور إشراكا بالله []
 5. Tirmidhi skriver at hadithen er hasan sahih.
  من رأى منكرا فلينكر بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان
  []
 6. Tirmidhi skriver, at hadithen er sahih.
  إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه []
 7. Suyuti markerer hadithen som sahih i Jami al-Saghir.
  ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا []
 8. Haithami indikerer i Majma al-Zawaid, at hadithen er hasan.
  من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو قادر على أن ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة
  []